Условия за ползване

I.ОПРЕДEЛЕНИЯ

 1. Щайга – „Щайга” ЕООД, ЕИК 203275834, адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Биляна Петрова, наричано за краткост „Щайга”, телефон: 0888 418 074 e-mail: office@shtaiga.bg
 2. Онлайн магазин Щайга.бг - Електронен магазин за продажба на стоки и предоставяне на услугите на Щайга с интернет адрес https://shtaiga.bg/ 
  Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за продуктите и услугите, описани по-долу, както и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
 3. Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти и да поръчат услуги от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти от онлайн магазина.
 4. Стоки/продукти – различни видове обзавеждане и аксесоари за кухня и баня, публикувани в онлайн магазина.

        5. Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между Щайга и Клиента за покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Щайга на територията на България. Общите условия уреждат също така правата и задълженията на ползвателите, и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Щайга, от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

 

 

II.  РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Достъпът до онлайн магазина е свободен. При закупуване на стоки от Щайга не се изисква задължителна регистрация в платформата. При пазаруване без регистрация е необходимо предоставяне на точна информация за контакт и адрес на доставка.
 2. С извършване на поръчката Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице, съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 3. Поръчката в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.
 4. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Щайга не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията.
 5. Щайга има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да закупува Стоки или няма представителна власт – за юридическите лица).
 6. Клиентът се задължава да уведоми Щайга при всяка промяна в данните, които е предоставил на Щайга, като в противен случай Щайга не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Щайга.
 7. С извършване на поръчката се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.

 

III.  ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

 1. За поръчка на стоки в онлайн магазина, трябва да следвате инструкциите на сайта на онлайн магазина.
 2. За поръчка на услуги е необходимо да се свържете със Щайга по телефона.
 3. След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ.
 4. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Щайга, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Щайга да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 6. Щайга не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Щайга не възниква задължение за нейното изпълнение.
 7. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефона на Щайга. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.
 8. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.
 9. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.
 10. Изображенията на продуктите в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Щайга не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.
 11. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазина.
 12. Заявката поражда действие по отношение на Щайга след като Щайга провери наличността на заявената за покупка стока и изпрати на Клиента потвърждаване на поръчката на посочения от Клиента е-mail адрес. Щайга не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Щайга ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

 

 IV.    ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 1. Поръчаните Продукти ще бъдат доставени на следващия ден или в избран от Вас ден, като Щайга ще положи всички усилия доставката да бъде извършена преди изтичането на този срок.
 2. Щайга извършва доставката на стоки при спазване на специфичните условия на тези общи условия, както и на техническите изисквания на онлайн магазина.
 3. Щайга изпраща на Клиента броя на стоките, които Клиентът изрично е заявил за поръчка в онлайн магазина.
 4. Доставката на поръчаните Продукти се организира за територията на България от Щайга чрез избран от Щайга куриер.
 5. Щайга изпраща Продуктите на адреса, посочен от Клиента.
 6. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Щайга ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.
 7. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Щайга се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 8. Страните се съгласяват, че доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Щайга не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Щайга не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера  или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.
 9. Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Щайга и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Щайга, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.
 10. Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

 

 

V.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Всички цени на продуктите са в лева.
 2. Цените са актуални към датата на поръчката.
 3. Цената на стоките не включва цената на доставката. За поръчки над определена цена Щайга може да предостави безплатна доставка, като условията за това са описани на сайта на електронния магазин. Цената на доставката се заплаща в момента на доставката, като с поръчката Клиентът дава съгласието си да заплати цена на доставката, ако такава се дължи.
 4. Плащане може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж, като всички плащания по банков път се дължат авансово в пълен размер преди доставката на Стоките. Щайга не дължи доставка на Стоки, които не са били заплатени авансово при плащане по банков път.
 5. За цената на стоката Щайга издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Щайга изпраща на Клиента фактурата за цената на стоките заедно със стоките или по електронен път на адреса на електронна поща, предоставен от Клиента.
 6. При плащане чрез наложен платеж Щайга издава стокова разписка, която Щайга изпраща на Клиента заедно със стоките.
 7. Размерът на цената на доставката се определя от куриера, избран от Щайга да извърши доставката на стоките.
 8. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Щайга да получи пълния размер на цената на поръчаните стоки.
 9. Правото на собственост върху стоките преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Щайга.
 10. Щайга има право да откаже доставката на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.

 

 

 VI.    РЕКЛАМАЦИИ


1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.

2. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

2.1. притежава характеристиките, посочени в онлайн магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;

2.2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в онлайн магазина.

3.  Конкретните условия за Рекламация са описани в раздел „Рекламации“

4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Щайга, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.

5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:

5.1. документ за плащане;

5.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

5.3. други документи, установяващи претенцията.
Стоките следва да се върнат на адреса на Щайга: гр. София, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Щайга е за сметка на Клиента.

6. Клиентът не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

7. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо съхранение и др. действия или бездействия на Клиента.

8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички нерешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд по регистрация на "Щайга" ЕООД съобразно българското законодателство. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. При възникване на спор свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на ОРС. Това се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

 

VII.  ОТКАЗ НА КЛИЕНТА 

 
1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 30 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

До „Щайга” ЕООД, ЕИК 203275834, адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Биляна Петрова.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                                    (опишете подробно стоките и тяхното количество).

Дата на поръчка: ……………………………

                                    (посочете датата на поръчка на стоките)

Дата на получаване:……………………

                                    (посочете датата на получаване на стоката)

Име на потребителя: ………………………………………………

                                             (напишете името си)

Адрес на потребителя: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                             (напишете адреса си)

 

Подпис на потребителя: ………………………………(ако формулярът е на хартия )
Дата: …………… г.


2. Срокът за отказ е 30 дни от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Щайга за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).

3. При връщане важат условията от раздел „Политика на връщане“, публикувани на сайта на електронния магазин.

4. Клиентът следва да върне стоките на адрес гр. София, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4, не по-късно от 30 дни след деня, в който е информирал за отказа си.

5. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил без да е нарушена целостта на опаковката или етикетите и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието.

6. Правото на отказ не се прилага за:

        6.1.       стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

        6.2.       запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

        6.3.       стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

        6.4.       стоки, чиято цена е договорена изрично при сключването на договора за продажба и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

        6.5.       стоки, чието съдържание е употребено от Клиента;

        6.6.       стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.

7. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.

 

 

 VIII.    ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

 

Щайга има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Щайга не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

 1. Щайга има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
  a) информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;
  b) действията на Клиентът могат да увредят на Щайга;
  c) клиентът не е заплатил стоки, закупени от Щайга.

 

 IX.   ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Щайга е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Щайга се задължава да полага грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Щайга или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
 2. С предоставянето на лични данни на Щайга, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Щайга.
 3. При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Щайга не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
 4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
 5. Щайга има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.

 

 

X.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 1. Щайга предоставя гаранция за продуктите, съгласно условията, описани на сайта за всеки продукт индивидуално.
 2. Клиентът разбира и се съгласява, че Щайга има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 3. Щайга има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 4. Клиентът разбира и се съгласява, че Щайга има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Щайга стоки, като в този случай Щайга не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.
 5. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 6. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Щайга. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.
 7. Щайга няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 8. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Щайга за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.
 9.  Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Щайга по всяко време и е възможно да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Щайга и съгласувана с Клиента към момента на поръчката.
 10. Във всички случаи отговорността на Щайга към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока.
 11. Щайга не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Щайга.
 12. Щайга не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.


XI.       АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Щайга и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Щайга и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
 3. При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Щайга или трети лица.
 4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Щайга.
 5. В случай на неизпълнение на горните условия, Щайга има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Щайга.
 7. Домейнът https://shtaiga.bg/ е собственост на Щайга и неговите партньори. Използването на този домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Щайга е забранено и се наказва според закона.
 8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Щайга са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Щайга има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

 

XII.     ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 1. Щайга има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
 2. Щайга има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 3. В тези случаи Щайга не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

 

 

XIII.    КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

 1. С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Щайга да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.
 2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Щайга да осъществи контакт с клиента.

 

XIV.     ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

a)   името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Щайга;
b)   всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Щайга;
c)   информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
d)   крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
e)    условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Щайга се задължава да достави стоките;
f)    условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;
g)   периода, за който цената на стоките е в сила;
h)   условията и срока на гаранцията/годността;
i)    информация за контакт със Щайга, включително по телефон и електронна поща;
j)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
k)   техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
l)    наличност на стоката;
m)  опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.

2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.
Щайга е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG203275834.

 

 

XV.        УВЕДОМЛЕНИЯ

            1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.


XVI.      ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

 

Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Щайга, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Щайга, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Щайга или за трето лице.

 

 

XVII.     ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

 

 

XVIII.     НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Щайга не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажорни обстоятелства.
 2. Щайга не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

 

 

XIX.        ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Щайга си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.
 2. Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.
 3. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени поръчки.
 4. Щайга не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Щайга.

 

XX.           ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси във връзка с продажбата на стоки на територията на Република България се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от Арбитражния сър при Съюза на Арбитрите в България, София, при спазване на неговия Правилник.

Добави към началния екран
Фермерски продукти
Shtaiga.bg
Откажи Добави